martes, 6 de marzo de 2012

carta del sindi´de greuges

Senyora, - _. '. '- ' ( ¡ ¡ . ~ I i ;' ". , '< t , , Núm . 5502/2008 mc/ra Amb relació a la queixa que vau presentar referent a la vostra disconformitat amb l'atenció educativa que rebia el vostre fill Juan José en el CEIP Mas i Perera, de Vilafranca del Penedès, us informo que vaig rebre un informe del Departament d'Educació. En l'esmentat informe, el contingut del qual us vam traspassar verbalment en l'entrevista mantinguda en la nostra institució, es fa referència a: Problemes de coordinació de l'escola amb el centre psincron. El Departament relaciona les dificultats de relació amb el fet de ser un servei privat, escollit pels pares en comptes d'optar pel centre de salut pública infanto-juvenil. L'administració entén que si el vostre fill hagués estat atès al eSMI] s'hauria facilitat la fluïdesa i la coordinació amb l'EAP i amb els professionals del centre docent. El Departament manifesta que aquest centre demanava coordinació només quan la família ho creia necessari ; que la coordinació es va fer a través d'una neuropsicòloga ; però que vós vau aportar uns escrits del D r. Artigas, neuropediatra i psicòleg del centre, el qual atribueix a problemes vinculats amb l'escola l'agreujament de l'estabilitat emocional de l'alumne, en dos dels quals recomana la no assistènc ia del vostre fill a l'escola. Però tant la Inspecció educativa, com la direcció del centre i l'EAP valoraren que els problemes d'adaptació a l'escola no estaven justificats, i que en cap moment s'havia produït cap contacte entre aquests serveis i l'esmentat doctor per contrastar les opinions. Síndic de Greuges de Catalun ya Pass eig de Lluís Companys, 7 08003 Barcelona Tel. 933 018 075 Fax 933 013 187 sindic@sindic.cat www.sindic .cat t ,I 1\ f Restricció de contactes amb la família. El Departament d'Educació afirma que no es va posar cap restricció en la comunicació del centre amb la família; que el curs passat es van mant~nir 3 reunions formals, 3 converses sense cita prèvia i 2 converses telefòniques; que en aquest curs només s'ha mantingut una reunió formal a l'inici de çurs i alguna conversa telefònica per raó de la inassistència a classe . Quant a la persona de referència, l'Administració fa constar que es va establir que es mantindrien dues entrevistes per trimestre i també en el cas que es produís una crisi; així com que la persona de contacte seria la mestra d'educació especial de la USEE . No substitució de vetllador i d'hores de vetllador al menjador. En l'informe del Departament s'afirma que la baixa del vetllador assignat va ser coberta el mateix dia; que els vetlladors no han de tenir una formació especial; però el vetllador del vostre fill tenia la formació de mestre d'educació especial. Atès que el Departament no es fa càrrec del vetllador a les hores de menjador, el centre va fer gestions amb l'Ajuntament i es va aconseguir un vetllador específic per atendre l'infant individualment al migdia a raó de 10 hores setmanals : 5 per dia. Atenció escolar a l'alurnne. El Departament exposa que des de març de 2006, moment en que es va produir la incorporació del vostre fill al CEIP Mas i Perera, l'equip del centre es va coordinar amb l'EAP per acordar unes pautes i realitzar una adaptació de les tasques de l'alumne , .amb coordinacions ordinàries en què amb n"'lolta freqüèncía es va tractar d'aquest alumne i es van fer també coordinacions específiques per a elL La planificació educativa, així com l'evolució escolar es van valorar com correctes i la relació amb els altres alumnes era bona, amb vincles especials amb un grupet d'alumnes i participació en les activitats de l'escola llevat de les ocasions en que els pares decidien que no hi participés, realitzava les mateixes tasques que els altres alumnes amb les adaptacions pertinents i comptava amb els suport necessaris de l'equip docent , la mestra d'educació especial, la coordinació amb l'EAP i els vetlladors. Es considerà que es tractava d'una integració total a l'escola ordinària amb més recursos per atendre un alumne amb aquestes característiques . 2 Canvi de cen.tre. El juny de 2008 vós vau demanar canvi de centre però després vau desist~r; aquest curs 2008-2009 vau presentar una sol.licitud formal a la OME de Vilafranca el 13 de gener i vau desistir el dia 21 per presentar una nova sol.licitud a Vilanova., la qual cosa només seria possible amb un ca.nvi de domicili. L'informe del Departament conclou amb una valoració de l'escola sobre el vostre fill clarament positiva; que el centre considera que els contactes amb el Psincron han estat insuficients; que hi ha hagut molts contactes de l'escola amb els pares, amb un nombre important de reunions. També l'inspector de zona us ha rebut en diverses ocasions. Per la meva banda, un cop analitzada la documentació i la informació que consta en l'expedient, he recordat en pdmer lloc les principals discrepàncies entre les valoracions de la família de l'alumne i les dels serveis educatius, i fet arribar al Departament d'Educació algunes consideracions. Cal dir que no s'observa, en la documentació que obra en l'expedient, que des del centre Mas i Parera ni des dels diferents serveis educatius s'actués de forma irregular: es va assignar una plaça en un centre que es va considerar el millor per atendre'l i que tenia els recursos especialitzats necessaris; no hi ha indicis que l'alumne no fos atès correctament des del punt de vista pedagògic, perquè la seva atenció escolar va ser objecte continuat de reunions de coordinació entre l'escola i l'EAP. En aquest sentit s'observen els esforços re&.litzats~ però no podem deixar de constatar que alguna cosa va fallar ni tampoc els problemes existents en el dia a dia escolar del Iuan José en els darrers temps en qu e va ser alumne del CEIP Mas i Parera iJ sobretot, el canvi en Palumn e des que va cmn.ençar a assistir al CEIP El Margalló. Si bé els primers cursos en que el Juan José va ser alumne del CEIP Mas i Parera l'evolució personaï i escolar de l'infant no van presentar · dificultats més enllà de les derivades de les seves necessitats especials, i la coLlaboració amb la família va ser positiva, en el curs 2008-2009 van sorgir els prÍlTlers desacords de la família i els primers símptomes de malestar de l'alumne . A banda del canvi que ha comportat el trasllat de centre i de les importants discrepàncies entre la valoració de la família de l'alumne i la valoració dels serveis educatius, especialment amb referència als resultats acadèmics i a la seva evolució i integració, la situació que ~ 'ha pÀ ] ante.j at en aquesta quen.¡ ;a em pm1:a a r.. er~vos arn° b ar a 1g unes cQnsideracions. 3 En primer lloc, des de la perspectiva que donen els cinc mesos d'escolarització d'aquest alumne en el CEIP El Margalló, sorprèn que en el nou centre escolar, l'actitud i la conducta del Juan José ha.gi estat radicalment diferent a'les que Mostmva en el CElI" Mas i Parera. En els darrers temps en aquest centre havia tingut conductes disruptives, s'havia mostrat violent, havia estat sancionat sense activitats i/o apartat dels altres alumnes, li havia hagut de ser aplicada una contenció física, en el nou centre no ha presentat problemes de conducta, es mostra content, no és considerat problemàtic, i no hi ha hagut necessitat d'imposar-li càstigs. En el mateix sentit, la família manifesta que el centre ha donat mostres d'interès per ell des del primer moment, tant des de direcció com dels mestres que 1'atenen" Per la informació de què disposo, en una setmana al CEIP El Margalló l'alumne era un altre, i és en aquest punt en que manifestar també la vostra queixa, pel que enteneu com una manca d'ajuda per part de l'Administració per un canvi de centre. En constatar-se les dificultats del vostre fill en el CEIP Mas i Parera, i com la relació escola -alumne i escola-família s'anava conflictuant, si no haguéssiu canviat de domicili, el trasllat de centre no s'hauria produït , i la situació escolar del ]uan José, lluny de normalitzar-se hauria pogut empitjorar. Si bé és veritat que al juny de 2008, vau desistir de la sol.licitud de trasllat de centre del seu fill, no s'observa que en el curs escolar 2009-2010 les esmentades dificultats fossin considerades "circumstàncies excepcionals" que justificarien un canvi d'escola fora del període establert. En segon lloc, pel que fa. a les dificultats de coordinació amb el centre d e salu.t mental Psincron, es diposita en el fet que és un servei privat la causa de les dificultats de coordinació entre l'escola i l'esmentat centre; s'afirma que si l'alumne fos atès al eSMI} la relació amb l'escola hauria estat fluïda ja que mantenen coordinacions regulars; es diu que els contactes entre el centre de salut mental i l'escola al llarg d'aquests cursos han estat insuficients, però es deixa constància dels desplaçaments de la neuropsicòleg al centre docent i dels contactes telefònics mantinguts per aquesta professional amb l'EAP. Finalment, es retreu que el centre Psincron emeti els seus informes signats pel director d . e l centre, que no h a acu d.. l' t ]:'na1. a l' esco~1a , pera' no es te, en compte que la neuropsicòleg que tracta el Juan José sí que s'ha coordin.at anIb els serveis educatius, . 4 ( "1 : ! ¡ .I l En aquesta qüestió, considero que el posiciona:ment de l'escola i dels serveis educatius, mostra una valoració poc positiva del centre, probablement pels informes em.esos que relacionaven l'estat psicològic de l'alumne amb l'escola, i en els que s'aconsellava la no assistència a dassedurant un període de temps. Entenc que era la valoració dels professionals que tracten el Juan José, i que hauria d'haver estat acceptada com a tal, i no tractar les absències com un absentisme escolar. D'acord amb això he recordat que el crèdit a un informe fnèdic i la coordinaci6 entre Pescola i un centre de salu.t mental infanti¡~ hauria de ser independent del fet que el centre sigui públic" privat; que en el treball en xar.,{a dels diferents serveis del sistema de benestar que intervenen en la situació d'un alumne, l'intercanvi d'informació, l'acceptació de la intervenció dels altres professionals i el respecte a les funcions de cada institució son cabdals per rèxit del treball de tots. Especialment en el cas d'un alumne que pateix diverses afeccions de salut que afecten el sistema nerviós i l'estat psicològic i emocional. Quant al que vós exposeu com a restriccions de visites, des del Departament es fa constar que el nombre de reunions i contactes telefònics entre els diversos serveis educatius i la famíIía és important; que no és habitual trobar-se tantes vegades amb la mare d'un alumne; que l'inspector l'ha rebut en diverses ocasions i un alt nombre de trucades, però també es diu que en el darrer curs es van establir dues entrevistes per trimestre i també en el cas qüe es produís una crisi. En aquesta qüestió he dit al Departament que considero que la freqüència de l!=u.nions entre l'escola i la família dels alumnes ha de serIa que es necessita en cada cas per assolir la col.laborad6 i el compromís de tota la comunitat educativa; això és especialment rellevant en els alumnes amb n.e.e. i en escolarització inclusiva. El límit només hauria de ser ia manca d'utilitat o eficàcia d'aquests contactes, però cap altre, si és en benefici de l'evolució positiva de l'alumne . Finalment, dir-vos que compartim la voluntat del Departament d'avançar en l'escola inclusiva, :("nodel recomanat per les cartes de drets dels Infants i per la nostra normativa; que sóc conscient que aquest model comporta una major complexitat que els models parcialment o totalment segregadors i que requereix abocar-hi recursos humans i materials, formació í assessorament als mestres; informació completa i continuada als pares dels alumnes, però també un canvi de perspectíva, que permeti adequar-se a cada alumne i treure'n el seu màxim potencial. . En altres paraules, de la mateixa manera com des de diferents àmbits es treballa per fer les ciutats "amigables" per als infants (chíIdJriendly citi es), l'opció inclusiva hauria de portar aparellat fer l'escola "amigable" amb els alumnes i les seves famílies (childfrienIy schools), amb un concepte ampli de comunicat educativa. Aquestes consideracions les he fet arribar a l'Administració per tal que puguin ser útils en l'anàlisi dels elements diferenciadors que han pogut intervenir en la situació del vostre fill, i de les propostes de millora que puguin sorgir pe r afavorir els alumnes amb necessitats educatives especials. Per la meva banda, dono per finalitzades les meves actu.adons i us agmei ~(JI la vostra confian.ça. cordialmeIl~ 1 ;¡I / < Ir --// l ,~ j Rafael Ribó Síndic Barcelona, 2 de juliol de 2009

No hay comentarios:

Publicar un comentario